Hoppa till innehåll

Konsumenttvistnämnden

Om du är missnöjd med hur vi har utfört vårt uppdrag har du möjlighet att kontakta Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå i anledning av en advokattjänst. Med konsument avses i detta sammanhang en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En advokattjänst är en tjänst som utförs av en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå inom ramen för deras verksamhet.

Innan konsumenttvistnämnden prövar tvisten ska du först skriftligen ha klagat till advokaten. Tvisten måste ha försökts lösas i samförstånd med advokaten innan du skickar ditt krav. Kravet får inte understiga 1000 kronor och får inte överstiga 200 000 kronor. Kravet måste till konsumenttvistnämnden ha framställts inom ett år från att du skriftligen klagade till advokaten. För undantag från detta ska synnerliga skäl föreligga.

Kontaktuppgifter:

Postadress
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

E-post
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Om du vill ge in handlingar till Konsumenttvistnämnden via e-post ber vi dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

Webbplats
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

Telefon
Nationellt 08-459 03 00 (växel)
Internationellt +46 8 459 03 00 (växel)